06 de setembre 2010

Circuit i fotos Rural Running Lloseta 2010

Com que la gent em demana com varen esser les proves les pas a descriure una per una. Al mapa estaven una mica canviades fins i tot en varen ficar alguna de nova.
Com que, de moment, nomes tinc les fotos d'en Dani Salas, na Juana Febrer i de na Magdalena, encara em falten algunes fotos de algun lloc i les aniré possant així com surtiguen a alguna part.
Como que la gente me pide como fueron las pruebas las paso a describir. En el mapa estan un poco cambiadas incluso han puesto alguna nueva.
Pongo las fotos que tengo de momento (de Dani, Juana y Magdalena), cuando tenga más ire completándolo.
Z1- Balles de palla, per comencar a escalfar...
Z1- Bala de paja, para comenzar a calentar...
Z2- Roda-radolaràs, tres tires de pneumàtics, podem veure als Avatars amb Dani i Belén.
Z2- Rueda-rodarás, tres tiras de neumáticos, podemos ver a los Avatares con Dani y Belén.
Z3- Amunt-amunt, tres contenedores que ocupaban la calle, a la derecha Toni Milán y un servidor subiendo. En Jose Manuel i na Susana en el centre.
Z3- Arriba-arriba, tres contenidors que ocupaven el carrer, a la dreta Toni Milán i un servidor pujant. Jose Manuel y Susana en el centro.
 
 Z4- Que te creus que te crec, un passadís ocupat per dues borses plenes de clovelles de ametlles.
Z4- Que te crees que te creo, un pasillo ocupado por dos bolsas llenas de cáscaras de almendras.
Z5- Al agua patos, creuar un safreig ple d'aigua.
Z5- Al agua patos, cruzar un estanque lleno de agua.
Z6- Pista americana, de les més dures, passant per fang ple de pedres...
Z6- Pista americana, de las más duras, pasando por barro lleno de piedras...
Z7- Passa forats, la més fotuda i on es va montar un tap a la segona volta...
Z7- Passa forats, la más complicada y donde se montó un tapón en la segunda vuelta...
Z8- Regalam fang, zona plena de fang amb manguera inclosa.
Z8- Regalamos barro, zona llena de barro con manguera incluida.
Z9- Piscina neta, es suposava que l'aigua era neta però va durar trenta segons en possar-se bruta.
Z9- Piscina limpia, se suponía que el agua estaba limpia pero tardó treinta segundos en ponerse sucia.
Z10- Patinadora, una serie de taulons en suspensió on si et caus estava ple de fang. A partir de la segona volta els nins del poble es dedicaven a tirar globus d'aigua als corredors. En la foto estamos al final del todo.
Z10- Patinadora, una serie de tablones en suspensión donde si caías estaba lleno de barro. A partir de la segunda vuelta los chicos del pueblo tiraban globos de agua a los corredores. En la foto estamos al final del todo.
Z11- El desfiladero, un camí fet de troncs on havia d'anar botant-los. Podem veure la maestria d'en Dani.
Z11- El desfiladero, un camino hecho de troncos donde había que saltarlos. Podemos ver la maestría de Dani.
Z11'5- L'Everest, aquest no sortia al planol i molta gent no aconseguia pujar-lo montant un altre tap a la segona volta. La veritat és que no varem tenir gaire problemes aquí.
Z11'5- L'Everest, este no salía en el plano y mucha gente no conseguía subirlo montando otro tapón en la segunda vuelta. La verdad es que no tuvimos problemas aquí.
Z12- Croqueta man, aqui havia que redolar a una zona plena de palla amb el corresponent mareig al final.
Z12- Croqueta man, aquí teníamos que rodar en una zona llena de paja con el correspondiente mareo al final.
Z13- Tela d'aranya, una zona plena de fil elàstic per on havia que passar.
Z13- Tela de araña, una zona llena de bandas elásticas por donde había que pasar.
Z14 The wall, el mur que al final va esser un "muret"
Z14 The wall, el muro que al final fue un "murito"
* de moment no hi ha foto.
Z15- Yo pongo el Pronto, tu la balleta, zona on havia d'arrosegar-se amb unes cordes i on hi tiraven aigua amb sabó.
Z15- Yo pongo el Pronto, tú la balleta, zona donde había que arrastrase con unas cuerdas y donde tiraban agua con jabón.
Z16- Un munt de petroli, zona plena de pneumàtics que havia que sortejar.
Z16- Un montón de petroleo, zona llena de neumáticos que había que sortear.
Z17- Munt de palla, munts de palla que haviem d'escalar amb l'ajuda d'unes xarxes. Na Belen ho va aconseguir.
Z17- Montón de paja, balas de paja que teníamos que escalar con ayuda de unas redes. Belén lo consiguió.
Z18- Salt de valles, simplement havia que botar uns bancs possats en línia.
Z18- Salto de vallas, simplemente había que botar unos bancos puestos en linea.
Z19- Pasarel·la de models, havia que fer una desfilada davant el jurat per que ens puntuessin la disfressa. En Dani ho va intentar però...
Z19- Pasarela de modelos, había que hacer un desfile delante del jurado para que nos puntuasen el disfraz. Dani lo intentó pero...
Bé, això és tot pendent de noves fotos per completar-ho. Fins a l'any que ve a tots a Lloseta!!
Bueno, esto es todo pendiente de nuevas fotos para completarlo. Hasta el año que viene a todos en Lloseta!!

1 comentari: